Val till gymnasiesärskolan

Vad är särskolan?
Särskolan är en egen skolform med egna kursplaner. Det består av den obligatoriska särskolan för skolpliktiga barn och gymnasiesärskolan.

Den obligatoriska särskolan är i sin tur uppdelad i två former; grundsärskola och träningsskola. De flesta elever går i grundsärskolan. Träningsskolan är avsedd för barn som inte klarar undervisningen i grundsärskolan.

I Surahammar finns grundsärskolan årskurs 1-10 på Hammarskolan.

Den obligatoriska särskolan omfattar nio år med möjlighet till ett extra frivilligt tionde år. Skolplikten upphör efter vårterminen det år eleven fyller 16 år. Därefter kan eleven fortsätta i gymnasiesärskola.

Prao och studiebesök
Du som skall övergå till gymnasiet gör inledningsvis studiebesök på gymnasiesärskolor.  Därefter följer praktik veckor innan du ansöker om en plats på något program på gymnasiesärskolan. Praktiken ger dig möjlighet att pröva vilken utbildning och skola som du är intresserad av.  För att få inblick och bättre förstå samt för att få prova något yrke finnas det möjlighet med en kort praktik på någon arbetsplats.       


Val och ansökan till gymnasiesärskolan
Att söka till gymnasiesärskolan går till på samma sätt som att söka till övriga gymnasieskolan. Om du som elev har fullgjort din skolplikt inom särskolan är du garanterad plats inom gymnasiesärskolan, nationellt eller individuellt program.
Ansökningsblankett med information om hur valet går till lämnas till alla elever i januari det år som det är dags att söka till gymnasiesärskolan.
Ansökan ska undertecknas av dig och vårdnadshavaren. Sedan lämnar du ansökan till studie- och yrkesvägledare (SYV) eller klassläraren senast den 20 februari. SYV vidarebefordrar ansökan till intagningskansliet.
Även du som söker gymnasiesärskola i annan kommun ska lämna din ansökan till (SYV) senast den 20 februari. Besked om vilket program och skola du blivit mottagen på får du i månadsskiftet maj/juni.
Studie- och yrkesvägledare (SYV) kan berätta mer om hur detta går till.


Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform för elever som på grund av sitt funktionshinder inte kan gå på ett vanligt gymnasieprogram.

Gymnasiesärskolan erbjuder yrkesförberedande utbildning på samma sätt som gymnasieskolan i nationella eller specialutformade program och individuella program. Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga och innefattar minst 3600 timmar fördelat på kärnämnen, karaktärsämnen och valbara kurser.

De nationella programmen är Estetiska programmet, Fordonsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Industriprogrammet, Medieprogrammet och Naturbruksprogrammet. Under minst 22 veckor av utbildningen får eleverna utbildning på en eller flera arbetsplats, det kallas APU = Arbetsplatsförlagd utbildning
Ett specialutformat program består av kurser ur flera nationella program. Dessutom innehåller alla de kärnämnen som finns i de nationella programmen. Kärnämnena är svenska, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet.


Inom individuella program erbjuds yrkesträning och verksamhetsträning. På yrkesträningen förbereds eleverna på olika sätt för vuxenlivet. Eleverna lär sig använda sina teoretiska kunskaper i vardagen och får lära sig utföra praktiska sysslor, som de har nytta av i både vardagslivet och i ett framtida arbete. På verksamhetsträningen får eleverna med flera funktionshinder möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld. Eleverna får utveckla sin förmåga att kommunicera med andra människor och får delta i olika vardagsaktiviteter.

Vidare studier efter gymnasiesärskolan är vuxenutbildning och folkhögskola
Ytterligare information hittar du på skolverket hemsida: http://www.skolverket.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Studie- och yrkesvägledare

Håkan Bretow

Axel Kjellin


, 2018-04-26 13:17

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se