Du läser här:

Ledighetsansökan

Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan ibland vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid.
Av läsårets 280 dagar (40 veckor) återstår, sedan lördagar, sön- och helgdagar, lov- och studiedagar samt friluftsdagar frånräknats, ca 175 arbetsdagar . Om skolan ska kunna ge eleverna den kunskap och de färdigheter samhället kräver, kan undervisningstiden inte beskäras ytterligare.

Utlandsresor, fjällsemester, besök hos släktingar och vänner, inköpsresor och annat ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.

Ledighet för enskilda angelägenheter
I grundskola och särskola får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Återläsning
Förälder till elev som beviljats extra ledighet, ska medverka till att genomgångna kursmoment hämtas. Stödundervisning som ersättning för bortfall av undervisningstid kan endast ges elev med annan giltig frånvaro t. ex. på grund av sjukdom.

Blankett för ledighetsansökan finns under fliken Blanketter för barnomsorgen.

Ledighet söker du via elevens klassföreståndare/handledare/klasslärare.

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2018-12-06 10:50

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se