Du läser här:

Plan mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan

Varje utbildningsanordnare har enligt lag skyldighet att årligen upprätta en plan med översikt över vilka åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn/elever som deltar i verksamheten, dels förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Utifrån en kommungemensam plan PDF (pdf, 30.4 kB)upprättar skolor och förskolor lokala planer. Dessa planer finns att ta del av via Schoolsoft.
Katarina Forsman
0220 - 391 22


, 2017-10-26 10:19

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se