Du läser här:

Allmänna upplysningar

NÅGRA ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Skolhälsovård
Målsättning enligt skollagen 14 kap § 1:
Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

Tobaksbruk
Enligt tobakslagen är det för elever inte tillåtet att röka vare sig i skolan eller inom skolans område. För Hammarskolan gäller totalt rök- och snusförbud för eleverna.
Förälder till elev, som på skoltid röker och /eller snusar, kommer att kontaktas.

Skadegörelse/Bortslarvad skolmateriel/Personlig egendom
Elev är ersättningsskyldig för skadegörelse och för bortslarvad skolmateriel.
Förälder kontaktas.
Skolan/fritidsgården kan ej ta ansvar för elevens personliga egendom. - Se telefon.
Obs! Stora penningsummor och värdefulla ting skall ej medtagas till skolan/fritidsgården.

Försäkring
Eleverna är olycksfallsförsäkrade genom skolans försorg. Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under såväl skoltid som fritid. Se vidare försäkringsbeskedet. Skadeanmälningsblankett kan erhållas på expeditionen, Hammarskolan

Skollunch
Elevantalet är för stort för att samtliga elever ska kunna serveras lunch samtidigt. Lunchrasten kan därmed för några elever tyckas ligga för tidigt eller för sent under skoldagen. Det är därför viktigt att barnen serveras en stadig frukost i hemmet och/eller får mellanmål medskickat i form av frukt eller dylikt.

Skolskjutsar
För elever som har minst 5,0 kilometers avstånd mellan hemmet/bostaden och skolan organiseras skolskjutsar. Avståndsberäkningen sker efter kortaste användbara gångväg.

Betyg
Betyg utfärdas i slutet av varje termin för eleverna i åk 6-9.

Frånvaro från undervisningen
Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan ibland vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid. Av läsårets 280 dagar (40 veckor) återstår, sedan lördagar, sön- och helgdagar, lov- och studiedagar samt friluftsdagar frånräknats, ca 175 arbetsdagar. Om skolan ska kunna ge eleverna den kunskap och de färdigheter samhället kräver, kan undervisningstiden inte beskäras ytterligare.
Utlandsresor, fjällsemestrar, besök hos släktingar och vänner, inköpsresor och dylikt ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.

Frånvaro på grund av sjukdom
se LÄNK

Ledighet för enskilda angelägenheter
I grundskola och särskola får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Blankett för ansökan om ledighet finns här.PDF (pdf, 69 kB)

Återläsning
Förälder till elev som beviljats extra ledighet, ska medverka till att genomgångna kursmoment inhämtas. Stödundervisning som kompensation för bortfall av undervisningstid kan endast ges elev med annan giltig frånvaro till exempel på grund av sjukdom. LÄNKPDF (pdf, 69 kB)

Mobiltelefon
Mobiltelefon och MP3-spelare får inte användas på lektionerna. Skolan ansvarar ej för förlorade eller förstörda telefoner och tyvärr har det inträffat ett antal stölder av telefoner.

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2013-02-21 13:42

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se