Du läser här:

Grundsärskola

I Surahammars kommun finns den obligatoriska grundsärskolan på Tuppkärrskolanskolan och kallas för Ugglan.
Inom grundsärskolan finns Grundsärskola och Träningskola årskurs 1-9.  

Tuppkärrskolan 
Besöksadress: Skolgatan 34 Surahammar
                      Rektor Lena Johnsson                       
                      Tfn 0220 - 392 42

                      Områdesassistent Malin Palm

                       Tfn 0220 - 390 72

Särskolan är en skolform inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Den består av en obligatorisk särskola som är en motsvarighet till grundskolan, och en frivillig särskola som motsvarar gymnasieskola och vuxenutbildning. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolan.
 
Grundsärskolan är till för barn som på grund av utvecklingsstörning inte kan nå målen i grundskolan. Den ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.
Det innebär att grundsärskolan har egna kursplaner och timplaner, och att varje elev som går där har sina egna undervisningsmål.
 
När frågan väcks om grundsärskola kan vara ett alternativ för ett barn, ska en utredning göras för att se om barnet har rätt till särskola. Det är fyra olika delar i utredningen:

  • Pedagogisk utredning
  • Psykologisk utredning
  • Social utredning
  • Medicinsk utredning

Om det visar sig att barnet har rätt till en plats i grundsärskolan, är det barnets vårdnadshavare som bestämmer om platsen ska utnyttjas eller inte.

Fritidshem
Grundsärskolansfritids vilar på samma lagar och grunder som fritids i grundskolan.
 

Telefonnummer till Grundsärskolan och Träningsskolan på Tuppkärrskolan
Grundsärskola  Årskurs 1-9
Tfn 0220 - 391 44

Greta Håkans


, 2020-06-29 11:12

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se