Du läser här:

Enskilda avlopp

I kommunens större tätorter finns kommunala vatten- och avloppsledningar, men om du redan bor eller ska bygga ett nytt hus på landet måste du rena ditt avloppsvatten i en egen enskild avloppsanläggning. Kontakta alltid Miljökontoret i god tid innan du ska anordna en ny avloppsanläggning eller ändra en anläggning som redan finns. 2009-03-16 antog Bygg- och Miljönämnden en avloppspolicyPDF (pdf, 3.1 MB) som visar vilka riktlinjer kommunen har. Mer information om enskilda avloppsanläggningar hittar du bland snabblänkarna.

I avloppsvattnet från hushåll finns mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter och om vattnet inte renas tillräckligt kan det leda till smittspridning. Ämnena bidrar inte bara till övergödningsproblematiken utan kan också ge upphov till lokala hälsoproblem då förorenat yt- och grundvatten exempelvis kan nå dricksvattenbrunnar i närheten. Avloppsvatten kan också påverka badvatten och vattendrag samt ge upphov till störande lukt och försumpning.
 

Att anlägga avlopp kräver tillstånd

För att få anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunens Bygg- och Miljönämnd. Tillståndet omfattar själva anläggningsprocessen men inte utsläppet av avloppsvatten. För vissa typer av anläggningar krävs inte tillstånd men däremot en skriftlig anmälan. Anmälningsplikten gäller även om man enbart avser att göra en mindre ändring av sin befintliga avloppsanläggning.

För prövning av ansökan och anmälan tas en avgift ut enligt Bygg- och Miljönämndens taxa.

Att anlägga avlopp utan tillstånd är belagt med en miljösanktionsavgift upp till 5 000 kronor eller 3000 kronor om åtgärd utförs utan korrekt anmälan.

Vad säger lagen?

Att släppa ut avloppsvatten klassas som en miljöfarlig verksamhet och i Miljöbalken står det att det krävs en längre gående rening än slamavskiljning för behandling av avloppsvatten från enskilt avlopp. En slamavskiljare är detsamma som en trekammarbrunn och några exempel på längre gående rening är; markbädd, infiltrationsbädd eller minireningsverk. Det finns även idag många kretsloppsanpassade lösningar som lämpar sig för fritidshus.

Köpa eller sälja hus med enskilt avlopp

Viktigt och tänka på när du köper en fastighet med enskilt avlopp är ta reda på om det finns giltigt tillstånd för anläggningen och vad för typ av avloppsanläggning det är. Ska du däremot sälja din fastighet med enskilt avlopp sammanställ de handlingar du har så som tillstånd, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningen.

Vill du ha mer information eller rådgivning om avloppsanläggningen/ar kontakta oss på Miljökontoret.

 

Erik Munktell


, 2019-08-29 08:32

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se