Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Bullerstörningar kan uppstå inomhus (internt) och utomhus (externt) och kan härstamma från väg- och spårtrafik, industrier, byggarbetsplatser, musikarrangemang som konserter eller diskotek. Skadliga ljudnivåer har även uppmätts på gymanläggningar.

Allt buller betyder inte höga ljudnivåer. Antalet kyl- och värmepumpanläggningar har på senare år ökat markant. Från dessa anläggningar alstras ett lågfrekvent buller som kan upplevas som mycket störande, speciellt nattetid då övrigt buller minskar.

Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Personer med viss hörselnedsättning kan t ex uppleva basljud mycket starkt. Hälsoeffekterna på människors hälsa från bullerstörningar är framförallt sömnstörningar.

Buller under sömnperioden kan ge upphov till ökad hjärtfrekvens, kroppsrörelser och uppvaknande. Konsekvenserna av detta är ökad trötthet och koncentrationssvårigheter samt försämrad reaktionsförmåga.

Hälsoeffekterna av höga ljudnivåer vid olika musikarrangemang är risk för att få tinnitus, ett ständigt tjutande i öronen som i värsta fall aldrig upphör.

S.k. tysta områden blir alltmer sällsynta i vår värld. I kommunens översiktsplan finns opåverkade områden definierade. Dessa områden ska i största möjliga mån skyddas mot olika exploateringsåtgärder.

För att skydda människor från höga ljudnivåer har Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Naturvårdsverket tagit fram riktvärdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för både internt och externt buller.

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2012-05-22 10:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se