Du läser här:

Förorenad mark

Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom tidigare utsläpp, spill eller olyckshändelser. De flesta förorenade områdena i landet har ännu inte identifierats och beskrivits. Naturvårdsverket har utarbetat ett flertal vägledningar som omfattar olika aktiviteter från initiering till avslutning av efterbehandlingsprojekt.

Länsstyrelsen kan ansöka om statliga bidrag hos naturvårdsverket för inventeringar, undersökningar och åtgärder av förorenade områden i länet. Bidrag fördelas sedan efter prioritering mot andra objekt.

Surahammars kommun anmäler till länsstyrelsen vilka förorenade områden som finns så att dessa får inventeras mer grundligt och även saneras.

Om man upptäcker mark som kan vara förorenad i kommunen ska detta anmälas till miljökontoret.

Minal Mistry


, 2018-06-12 14:42

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se