Du läser här:

Kemikalieförvaring

Kemikalier ska förvaras så att de inte kan nå omgivningen eftersom de kan orsaka stor skada. Kemikalier som når avloppet kan antingen orsaka skador på kommunens reningsverk, i värsta fall kan hela reningssystemet slås ut eller i recipienten där t.ex. fiskdöd kan uppstå. Om kemikalier når dricksvattentäkten kan också kommunens hela dricksvattensystem bli oanvändbart för en tid.

Hur ska kemikalier förvaras?
Förvaring ska ske på hårdgjord yta under tak. Som hårdjord yta räknas inte asfalt eftersom denna yta inte är helt tät. Eventuella brunnar ska vid förvaringsstället vara igensatta eller försedda med krage. Alternativt ska dunkar och dylikt förvaras inom invallat utrymme. Invallningen ska rymma det största kärlets volym + 10 % extra. Vid förvaring av mindre mängder kemikalier kan det räcka med att placera kärlet i en metallbytta.

Det är även viktigt att tänka på att inte förvara vilka kemikalier som helst tillsammans eftersom de vid sammanblandning kan reagera med varandra och bilda nya föreningar som kan vara farliga.

Sidan publicerad av: Minal Mistry
, 2018-06-12 14:46

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se