Djupebo naturreservat

I kommunens södra del ligger Djupebo naturreservat. Området består av sumpskog som har ett rikt fågelliv och en intressant svampflora.

I området har aldrig förekommit huggningar och det finns därför många torrträd och nedfallna träd. De vedlevande svamparna är talrika, en rad olika tickor som ullticka, blodticka, kött-ticka och glasticka har hittats i området.

Bland fågelfaunan kan bivråk, mindre flugsnappare och nötkråka nämnas. Ovanligt många individer av gärdsmyg och stjärtmes har noterats. På de öppna mossområdena finns ljungpipare och storspov.

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se