Fermansbo urskog

Norr om Ramnäs vid den östra kommungränsen ligger Fermansbo urskog. Området består av urskogsartad barrskog med inslag av lövträd. Små våtmarker finns mellan de torrare hällmarkerna. Skogens ålder är ca 110-150 år gammal men även äldre träd finns. Området är till stor del avgränsat av våtmarker.

I Fermansbo urskog är kulturpåverkan från det sista århundradet ringa. Troligen har kolning skett i större delen av området för ca 150 år sedan. Viss huggning har skett under 1900-talet, men skogen är som helhet orörd och ger ett intryck av urskog och vildmark.

Då det finns stora bestånd av gammal och orörd skog häckar de fågelarter som gynnas av dessa betingelser. Pärluggla, sparvuggla, duvhök, sparvhök, korp och tjäder samt ett antal hackspettsarter har sina boplatser i området. Insektfaunan är inte fullständigt känd men ett antal ovanliga fjärilsarter som är knutna till gammal skog har påträffats.

Fermansbo urskog anses vara av stor betydelse för att bevara en hotad naturtyp med dess flora och fauna och området har givits högsta skyddsklass.

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se