Du läser här:

Rövallsmossens och Stingsmossens naturreservat

I närheten av Ramnäs ligger två högt värderade mossar som i mycket liten grad är påverkade av människan. Längs en höjdrygg mellan de båda mossarna passerar Bruksleden. Rövallsmossen är den norra och Stingsmossen den södra mossen.

Målet med reservatet är att bevara myrområdena och anslutande skogspartier med dess flora och fauna. Detta uppnås genom att området till största del lämnas för fri utveckling, dvs. föryngring sker på naturlig väg och inte genom frösådd eller plantering samt att träd med stora risbon och hålträd inte avverkas. Också vindfällen, högstubbar och torrakor lämnas kvar.

Under andra världskriget arrenderade försvaret Rövallsmossen som målskjutningsfält. Spår av detta kan ses genom bombattrapper av betong samt mystiska hål i mossen.

Trots att mossarna endast ligger ca två mil från Mälaren har de en utpräglad nordlig karaktär. De nordliga arterna dystarr, vitstarr och dvärgbjörk växer i området. De stora öppna mossplanen domineras av risartade växter som ljung och kråkbär med inslag av hjortron och tuvull. Fågellivet är rikt med häckande trana, ljungpipare, storspov, grönbena och törnskata. På myrarna kan man även se orrspel.

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:40

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se