Du läser här:

Nya adresser på landsbyggden

En överenskommelse om samverkan mellan posten och kommunförbundet träffades 1994. Kommunen fick då ansvaret för all adressättning. Riksdagen beslutade 1995 att de traditionella Folk- och bostadsräkningarna (FOB) som hittills genomförts genom blankettinsamling ska ersättas med registerbaserade räkningar. Inför den första registerbaserade räkningen krävs att Lantmäteriet bygger upp ett lägenhetsregister och att skatteförvaltningen inför folkbokföring på lägenhet.

Kommunernas del i förberedelsearbetet består i att fastställa belägenhetsadresser för byggnader med bostadslägenheter. Arbetet med att ersätta alla adresser på landsbyggden med så kallade belägenhetsadresser pågår i hela landet. De nya adresserna i Surahammars kommun kommer att registreras både i ett gemensamt adressregister för hela landet och på Surahammars kommun.

Registret kommer att kunna användas av bland annat räddningstjänsten, färdtjänsten, Taxi, ambulanstjänsten, renhållninmgsentreprenör och företag, m.fl.

Varför ska vi ändra de befintliga adresserna?


Nuvarande postadresser på landsbyggden hänger inte alltid ihop med en särskild byggnad utan med en person som har adressen och i vissa fall kan postadressen vara en postbox på postkontoret. Man kan säga att de nuvarande adresserna klarar nästan enbart postens behov. Varken adresserna eller koordinaterna är införda i lantmäteriets fastighetsregister. Dessutom saknas det adresser till både permanentboende och fritidshus.

Svensk standard för belägenhetsadresser


Varje kommun bestämmer hur belägenhetsadressern skall se ut inom ramen för svensk standard för adresser. Adressen skall vara unik i landet samt knuten till entrén till en byggnad.
Henrik Hedberg


, 2018-11-28 14:50

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se