Du läser här:

Adresser och lägenhetsregister

Adresser

Tidig adressättning är viktig för många verksamheter. Kommunen beslutar om ny adress och levererar den till Lantmäteriet för vidare distribution ut i samhället.

Kommunen beslutar om namn på gator/vägar och andra allmänna platser, nya adresser och svarar för att adressregister hålls aktuella. En belägenhetsadress anger var en plats finns (byggnadsanknuten) till skillnad mot en postal adress som anger vart posten skall skickas. Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för Posten, Räddningstjänsten, sophämtning, taxi, tidningsutdelning, hemtjänst, varutransporter etc.

Lägenhetsregister

Att Sverige ska ha ett lägenhetsregister beslutades i lag 2006. Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet i stället för, som i dag, bara på fastighet. Statistiska centralbyrån får möjlighet att, genom samkörning med andra register, framställa ny och aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Sådan statistik kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning.

Fastighetsägarnas roll

Du som äger ett flerbostadshus, eller ett småhus med mer en än lägenhet, måste rapportera till kommunen när du bygger nya, ändrar, river eller tar bort bostadslägenheter för att vi ska kunna uppdatera lägenhetsregistret. Informationen ska lämnas senast en månad efter att förändringen skett.

Fastighetsägaren ska lämna förslag till lägenhetsnummer om det finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress.

Kommunen ska fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet och omgående underrätta fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska inom en månad skriftligen informera de boende om beslutet. Inom tre månader ska lägenhetsnumren anslås på väl synlig plats i byggnaden.

Kommunen ska löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter för varje bostadslägenhet såsom:

  • lägenhetsnummer
  • bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori
  • om lägenheten har gemensamt kök eller inte
  • registreringsorsak såsom nybyggnad, rivning eller felregistrering
  • koppling till adress, byggnad och fastighet

Lagen om lägenhetsregister

Lag om lägenhetsregister, 2006:378 (länk, öppnas i ny flik)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information besök Lantmäteriets webbplats eller gå via länken: https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/Ajourhallningsstod/lagenhetsregistret/?qry=l%C3%A4genhetsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2019-03-06 13:48

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se