Planprocessen

Planarbetet är en lång och tidskrävande process. Det kan ta ett år eller mer att göra en ny detaljplan. Orsaken är bl a att de som berörs av detaljplanen ska ha möjlighet att lämna synpunkter tidigt, när det bara finns en idé till förändringar och även längre fram, när detaljerna i förslaget är kända.

Planarbetet är indelat i olika skeden. Efter varje skede beslutar de ansvariga i kommunen hur arbetet ska fortsätta. Nya idéer kan komma fram. Det visar sig också om det finns frågor som måste utredas mera.

Samråd för synpunkter

I programmet redovisas utgångspunkterna för detaljplanen. Kring programmet hålls ett samråd med berörda fastighetsägare, boende, organisationer, myndigheter, kommunala förvaltningar och andra intresserade. Synpunkterna sammanställs i en programsamrådsredogörelse. (Om det bara gäller en begränsad fråga kan programmet uteslutas och ett förslag till detaljplan tas fram direkt.)

Om kommunstyrelsen (eller kommunfullmäktige) godkänner programmet fortsätter arbetet med själva detaljplanen. Om många invändningar framförts kan beslutet istället bli att programmet ska ändras eller planarbetet avbrytas.

Detaljplanen består av en beskrivning (förklarar vilka förändringar som ska göras och var och hur det ska ske), en genomförandebeskrivning (förklarar när saker ska göras och vem som ska göra det), en plankarta med bestämmelser (redovisar exakt vad som får göras på marken) och en illustrationskarta, perspektiv eller annat som åskådliggör förslaget. I fastighetsförteckningen noteras fastighetsägare och särskilda rättigheter till marken. Om det finns ett program ska det medfölja handlingarna. Om förslaget medför att miljön påverkas kan en miljökonsekvensbeskrivning behövas.

Samråd ska även ske när ett förslag till detaljplan är färdigt. Nu när förslaget är mera genomarbetat och visar fler detaljer kan det givetvis ge upphov till nya synpunkter. Synpunkterna redovisas och besvaras i en samrådsredogörelse.

Synpunkterna sammanställs till utlåtande

Efter eventuella ändringar ställs planen ut i minst tre veckor. Om man inte fört fram sina synpunkter skriftligt senast under utställningen kan man förlora möjligheten att överklaga detaljplanen. Alla synpunkter som framförts under samråd och utställning sammanfattas och behandlas i ett utlåtande.

Kommunfullmäktige beslutar

När planen varit utställd behandlas den i Bygg- och Miljönämnden för godkännande och lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande. Beslutet att anta planen kan överklagas, i första hand till länsstyrelsen och sedan till regeringen.

När tiden för överklagande gått ut vinner planen laga kraft. Nu kan Bygg- och Miljönämnden lämna bygglov och andra ändringar som planen medger kan genomföras.

Det som beskrivs ovan kallas för normalt planförfarande. Om detaljplaneändringen är av begränsad betydelse, stämmer med översiktsplanen samt saknar intresse för allmänheten kan enkelt planförfarande användas. Då ges möjlighet till samråd och därefter färdigställs ett slutligt förslag som de berörda får ta del av under minst 14 dagar. Planer som gjorts med enkelt planförfarande antas av Bygg- och Miljönämnden.

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-08-15 15:52

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se