Vad är en översiktsplan ?

Enligt plan-och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen är kommuns långsiktiga vision om användningen av kommunens mark- och vattenområden och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras på ett hållbart sätt i framtiden.


Varför översiktsplanering?


• För att kunna se till helhet och sammanhang snarare än till enskildheter.

• För att åstadkomma en bra livsmiljö och enklare vardagsliv för kommunens invånare

• För att kunna främja goda miljöförhållanden och långsiktigt hushålla med mark, vatten, energi och råvaror.

• För att skapa beredskap för det oplanerade och oväntade. 

• För att underlätta detaljplanering, bygglov- och annan tillståndsprövning.

• För att främja en god kommunal ekonomi.

Översiktsplanen är ett medel för att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt.

Ny översiktsplan

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan för hela kommunen ska tas fram. Politiker och tjänstemän har inlett arbetet och allmänheten kommer också att kunna lämna synpunkter under arbetets gång. Enligt nuvarande tidplan under våren 2019. Arbetet med att ha en beslutad ny översiksplan beräknas vara färdigt under slutet av 2019/början av 2020.

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2019-04-10 15:19

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se