Sota själv i din egen privata fastighet

Grundprincipen är att kommunen ska via avtal med sotarmästare ansvara för sotning samt brandskyddskontroll av fastigheter. Lagen ger kommunen möjlighet att låta en privat fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten.

Ansökan
Ansökan om dispens för egen sotning gäller endastfastighetsägaren till fastigheten eller person som utsätts av ägaren. Detta detta gäller inte företagare.

Ansökningsblankett för dispens av egen sotning finns hos MBR (Mälardalens Brand- och Räddningsförbund).

Grunder för beslut till sotning
För att beviljas dispens så måste fastighetsägaren genomgå en utbildning om sotning, det är för att bejaka säkerheten samt brandskyddet. Utbildningen sker tillsammans med Fredrik Eriksson, brandingenjör vid MBR som samarbete med en sotarmästare. Det är sotarmästaren som avgör om fastighetsägaren har rätt kompetens att utföra egen sotning.

Övriga rutiner
En brandskyddskontroll ska ske senast tre månader efter första egna sotningstillfället och den utföres av auktoriserad sotare.

Fastighetsägaren ska dokumentera varje sotningstillfälle, denna kontrolljournal ska vara tillgänglig vid varje brandskyddskontroll som genomföres av sotaren.

Fastighetsägare som medgivits egen sotning ska följa de sotningsintervaller som kommunens sotare har tagit fram ( se: www.mbrf.orglänk till annan webbplats ), sotningsväsendet arbetar med stöd av Lag om skydd mot olyckor. Dispens kan återkallas om det visar sig vid brandskyddskontroller om sotningen inte har sker ur en brandskyddssynpunkt. 

Om fastighetsägaren flyttar från fastigheten upphör dispensen att gälla.

Kommunen äger rätten att utdöma vite till fastighetsägaren som inte följer lagens ordning.

För mer information:

http://www.mbrf.orglänk till annan webbplats

http://www.hallstasotarn.selänk till annan webbplats

http://www.brandskyddsforeningen.selänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-08-31 16:31

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se