Olet tässä:

Luvat ja rakentaminen

Muutokset 2. toukokuuta 2011
Toukokuun 2. päivänä 2011 astui voimaan uusi kaavoitus- ja rakennuslaki (Plan- och bygglag).
Yksi rakennusluvan käsittelyä koskevista muutoksista merkitsee sitä, että päätöstä tehtäessä harkitaan tiettyjä kysymyksiä jotka koskevat rakennuksen sopivuutta, käytettävyyttä ja käyttökelpoisuutta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rakennettavien rakennuksien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset.

Lupa ja ilmoitusvelvollisuus
Useimmiten vaaditaan rakennuslupa kun rakennettaan uutta, laajennetaan olemassa olevaa rakennusta tai tehdään tiettyjä muutoksia — kuten esimerkiksi kunnostetaan ja sisustetaan lisäasunto tai tila. Yhden ja kahden asunnon huoneistojen rakennuslupavaatimuksissa on tiettyjä poikkeuksia. Tämä koskee esimerkiksi pieniä ulkorakennuksia ("friggebod"), terasseja ja katoksia. Haja-asutusalueella on luvallista rakentaa pieniä rakennuksia ja ulkorakennuksia ilman rakennuslupaa. On myös olemassa esimerkiksi toimenpidelupia ja purkulupia koskevia määräyksiä.

Rakennusten rakennusluvat
Rakennuslupa vaaditaan rakennusten pystyttämiseen, lisärakennuksiin tai otettaessa käyttöön tai sisustettaessa, kokonaan tai tietyiltä osin, rakennus muuhun tarkoitukseen kuin mihin sitä on viimeksi käytetty tai johon se on sovitettu. Rakennuslupa vaaditaan myös sellaisiin muutoksiin, jolloin rakennus sisustetaan asunnoksi tai sitä laajennetaan liiketoiminta-, käsityö- tai teollisuustarkoituksiin. Asemakaavoitetulla alueella vaaditaan myös rakennuslupa, mikäli muutetaan rakennuksen väriä, julkisivun pinnoitetta, ulkokattomateriaalia tai tehdään muutoin rakennukseen tai sen ulkoasuun huomattavia muutoksia.

Ilman rakennuslupaa sallitut toimenpiteet yhden ja kahden asunnon taloissa
Rakennuslupaa ei vaadita suojatun ulkoterassin, katoksen tai pienen rakennuksen (friggebod) rakentamiseen asuintalon välittömässä läheisyydessä. Jos näitä rakennetaan lähempänä kuin 4,5 metriä tontinrajasta, vaaditaan kuitenkin kyseisen rajanaapurin lupa.

Ilman rakennuslupaa sallitut toimenpiteet yhden ja kahden asunnon taloissa asemakaavoitetulla alueella Asemakaavoitetulla alueella yhden ja kahden asunnon taloihin ei vaadita rakennuslupaa talon uudelleen maalaamiseen, julkisivun peitteen vaihtoon tai ulkokattomateriaalin vaihtoon, mikäli se ei muuta huomattavasti rakennuksen tai alueen luonnetta.

Ilman rakennuslupaa sallitut toimenpiteet yhden ja kahden asunnon taloissa asemakaavoitetun alueen ulkopuolella
Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella ei vaadita rakennuslupaa pieneen rakennukseen. Sitä ei myöskään vaadita ulkorakennuksen, muurin tai lankkuaidan rakentamiseen asuintalon välittömään läheisyyteen.

Aikarajoitetut rakennusluvat ja rakennusluvat sesonkiluontoisiin tarkoituksiin
Rakennuslautakunta saa päättää aikarajoitteisesta rakennusluvasta, mikäli luvan hakija sitä pyytää. Haetun toimenpiteen täytyy tällöin täyttää useimmat, mutta ei kaikki, edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Rakennuslautakunta voi myös myöntää rakennusluvan sellaiselle sesonkiluontoiselle toimenpiteelle, joka toistuu kahtena tai useampana vuonna peräkkäin. Toimenpide voidaan tällöin toistaa ilman uutta lupaharkintaa.

Purkulupa
Asemakaavoitetulla alueella vaaditaan useimmiten purkulupa rakennuksen kokonaan, tai sen jonkin osan, purkamiseen. Asemakaavoitetun tai muiden määräysten alaisen alueen ulkopuolella vaaditaan useimmiten ilmoitus rakennuslautakunnalle purkuluvan sijasta. Tiettyjen rakennusten purkuun ei vaadita purkulupaa eikä ilmoitusta.

Toimenpidelupa
Kaivu- tai täyttötyöt, jotka muuttavat huomattavasti maaston korkeutta, voivat vaatia toimenpideluvan. Lupa saatetaan myös vaatia puiden kaatamiselle ja metsän istutukselle. Erilaiset säännöt ovat voimassa asemakaavoitetun ja aluemääräysten alaisten alueiden sisä- ja ulkopuolella.

Ilmoitusvelvollisuus
Toimenpiteestä, johon ei vaadita lupaa, täytyy ehkä tehdä ilmoitus, eli sitä koskee ilmoitusvelvollisuus. Esimerkkejä tällaisista toimista ovat purku, muutokset ja tekniset asennukset. Ilmoitusvelvollisuuden alaista toimenpidettä ei saa käynnistää ennen kuin rakennuslautakunta on antanut siihen aloitusluvan.

Ehtotiedot
Se, joka suorittaa rakennusluvan vaativan toimenpiteen, voi vaatia tietoa siitä, onko toimenpide erityisten seurannaisehtojen alainen, jotta niin kutsutut muotoiluvaatimukset kaavoitus- ja rakennuslaissa täytetään. Rakennuslautakunta on tällöin velvollinen antamaan tiedot.

Lupahakemus ja ennakkotieto
Rakennusluvat, purkuluvat, toimenpideluvat ja ennakkotiedot haetaan kunnan rakennuslautakunnalta. Anomuksessa tulee olla ne tiedot, piirustukset ja muut asiakirjat, jotka tarvitaan asian käsittelyä ja päätöstä varten. Käsittelyn helpottamiseksi ja varman käsittelyn ja harkinnan takaamiseksi on tärkeää, että asiakirjat ovat virheettömät ja selkeät.

Ilmoituksen tekeminen
Vaikka toimenpide ei vaadi lupaa, se saattaa kuitenkin vaatia ilmoituksen. Toimenpidettä ei saa aloittaa ennen kuin ilmoitus on tehty ja rakennuslautakunta antanut aloitusluvan. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää tietyt perustiedot.

Tieto- ja ilmoitusantovelvollisuus sekä ympäristöasioiden koordinointi
Lupien ja ennakkotietojen käsittelyssä rakennuslautakunnan on annettava eri tapauksissa tietoja luvan hakijalle, kiinteistönomistajalle ja ympäristölautakunnalle.

Naapureiden ja muiden kuuleminen
Lupahakemuksen ja ennakkotiedon käsittelyssä rakennuslautakunnan on tietyissä tapauksissa tiedotettava tunnetuille asianomistajille ja organisaatioille, joita anomus koskettaa, ja annettava niille mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta.  

Lupien ja ennakkotietojen käsittelyn aikarajat
Lupa-asiat ja ennakkotietopyynnöt tulee käsitellä joutuisasti. Päätökset on ilmoitettava kymmenen viikon kuluessa siitä kun täydellinen hakemus on tullut rakennuslautakunnalle. Aikaa saa pidentää kerran enintään kymmenellä viikolla.

Rakennusluvan harkinta kaavoitetulla alueella
Haettaessa rakennuslupaa jollekin toimenpiteelle vaaditaan, että kiinteistö tai rakennus, jossa toimenpide on tarkoitus tehdä, täsmää voimassa olevan asemakaavan kanssa. Joukko muita kaavoitus- ja rakennuslain vaatimuksia on myös täytettävä.

Asemakaavan mukainen lähtötilanne
Anottaessa rakennuslupaa jollekin toimenpiteelle vaaditaan, että kiinteistö tai rakennus, jossa toimenpide on tarkoitus tehdä, täsmää voimassa olevan asemakaavan kanssa. Tätä on tapana kutsua asemakaavan mukaiseksi lähtötilanteeksi.

Vaatimus toimenpiteen asemakaavanmukaisuudesta
Anottaessa rakennuslupaa toimenpiteelle vaaditaan, että toimenpide täsmää voimassa olevan asemakaavan tai voimassa olevien aluemääräysten kanssa.

Pieni poikkeama
Rakennuslautakunnalla on rakennuslupapäätöksessään mahdollisuus myöntää poikkeuksia maankäyttöön, mikäli poikkeus on pieni ja maankäytön tarkoituksen mukainen. Poikkeaman koskettaessa suurempaa määrää väestöä, sitä pidetään harvoin pienenä. Uuden poikkeavan toimenpiteen harkinnassa siitä, onko poikkeama pieni, tulee ottaa huomioon sellaiset aikaisemmat poikkeamat, jotka rakennuslautakunta on hyväksynyt.

Kokonaisvaltainen arviointi poikkeamista asemakaavamääräyksiin ja aluemääräyksiin
Rakennuslupa saatetaan tietyissä olosuhteissa myöntää toimenpiteelle, joka poikkeaa asemakaavan määräyksistä tai aluemääräyksistä. Sama koskee myös silloin, mikäli kiinteistö tai rakennus, johon toimenpiteet tehdään, poikkeaa näistä määräyksistä. Jotta voidaan ratkaista onko tämä mahdollista, kaikista poikkeamista on tehtävä kokonaisvaltainen arvio.

Rakennusten käytettävyyden ja käyttökelpoisuuden arviointi
Rakennuslupa-asioissa rakennusten käytettävyys ja käyttökelpoisuus pitää arvioida. Kaavoitus- ja rakennuslaissa ei ole tarkemmin määritelty miten tämä harkinta tulee suorittaa. Laissa on täsmennetty, milloin hissivaatimus on voimassa.

Kaavoitus- ja rakennusasetuksessa tiedotetaan myös vaatimuksista, jotka liittyvät käytettävyyteen ja käyttökelpoisuuteen, kun kyseessä on laitokset mikäli ne ovat rakennusluvan alaisia.
Rakennuksille asetetut vaatimukset löytyvät Asuntoviraston rakennussäännöistä (BBR) (Ne ovat ruotsin kielellä).

Ehdot lupa- ja ennakkotiedoissa
Ennakkotietoihin ja päätöksiin luvista saa liittää ehtoja. Ehdoille on kuitenkin oltava tuki kaavoitus- ja rakennuslaissa tai määräyksissä, jotka on ilmoitettu tämän lain perusteella. Lupapäätöksessä saattaa esimerkiksi olla ehtona, että asemakaavan ja alueellisten määräysten on saatava lainvoima tai että katukustannukset on maksettava ennen kuin rakennustyöt saadaan aloittaa. Ennakkotiedon tulee sisältää ne ehdot, jotka tarvitaan tulevaa rakennuslupaharkintaa varten, esimerkiksi että vesi- ja viemärikysymykset voidaan ratkaista.

Rakennusprosessi
Uudessa rakennusprosessissa on sekä uusia momentteja että entistä laajemmat ja selvemmät säännökset. Uusia momentteja prosessissa ovat aloitustieto, työpaikkakäynnit, loppuneuvonpito ja lopullinen tieto siitä, että rakennuksen saa ottaa käyttöön. Rakennusneuvonpito korvataan niin kutsutulla teknisellä neuvonpidolla ja valvontasuunnitelman vaatimuksia selventämällä.

Rakennuttajan vastuu
Rakentamisessa, purkamisessa ja maansiirtotöissä rakennuttajalla on täysi vastuu siitä, että voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan.

Valvontavastaavat ja heidän tehtävänsä
Valvontavastaava on kaavoitus- ja rakennuslaissa uusi käsite, joka on korvannut laatuvastaavan. Valvontavastaava on saanut laajemmat työtehtävät, jotka asettavat uudet ja entistä suuremmat ammattitaidolliset vaatimukset. Pääsäännön mukaan rakennus- tai purkutyössä on oltava yksi tai useampia tarkastusvastaavia. Valvontavastaavien pitää olla sertifioituja. Vuoden 2012 loppuun saakka kunnat voivat kuitenkin poiketa tästä sertifiointivaatimuksesta.

Valvontavastaavien ja asiantuntijatarkastajien sertifiointi
Valvontavastaavan ja asiantuntijan tarkastuksia rakennuslautakunnan vaatimuksesta tekevän asiantuntijan pitää olla valtuutetun sertifiointielimen sertifioima. Valvontavastaavia koskevat sertifiointia koskevat ylimenokauden määräykset vuoden 2012 loppuun saakka. Valvontavastaavalla ja asiantuntijalla pitää olla tarvittava, työtehtäviin sopiva koulutus ja kokemus.

Tekninen neuvonpito
Kun lupa on myönnetty tai ilmoitus tehty, rakennuslautakunnassa järjestetään tekninen neuvonpito. Siinä käydään läpi työn suunnittelu ja organisointi, ehdotus valvontasuunnitelmasta ja muista asiakirjoista.

Rakennusvirhevakuutus ja valmistumistakuu
Uudisrakennukselle tai asuntojen kunnostukseen tai lisärakennukselle vaaditaan tavallisesti rakennusvirhevakuutus ja valmistustakuu. Rakennuttaja vastaa, että se on tehty, mikäli laki niitä vaatii. Poikkeuksena tästä säännöstä ovat tee-se-itse- rakentajat.

Aloitustieto
Toimenpidettä, joka vaatii rakennusluvan, purkuluvan, toimenpideluvan  tai ilmoituksen, ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslautakunta on tehnyt päätöksen aloitustiedosta.

Rakennuksen paikan merkintä
Ennen rakennustöiden aloittamista rakennuksen tai laitoksen sijainti merkitään maahan rakennuslupapäätöksen mukaisesti. Myös korkeuden määritys saattaa tulla kysymykseen tässä yhteydessä. Sijainnin tarkistuksella varmistetaan, että rakennus tai laitos tulee täsmälleen rakennusluvan osoittamaan oikeaan paikkaan.

Rakennuslautakunnan työmaakäynnit
Rakennuslautakunnan käynnit työpaikalla ovat uusi momentti lainsäädännössä. Valvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi mitkä tarkastukset suoritetaan ja koska ne tapahtuvat. Työpaikkakäynnistä rakennuslautakunnan pitää tehdä pöytäkirja ja lautakunnalla on myös oikeus periä tarkastusmaksu.

Täydentävät ehdot
Rakennuslautakunta voi määrätä rakennus- tai purkutyölle tai tarkastukselle täydentäviä ehtoja, mikäli tällaisia ehtoja tarvitaan lakivaatimusten tai lakiin pohjautuvien määräysten täyttämiseksi.

Päätösneuvonpito
Kun rakennushanke, johon on sisältynyt tekninen yhteisneuvonpito, saatetaan päätökseen, rakennuslautakunnan tulee kutsua päätösneuvonpitoon, ellei se ole selvästi tarpeeton (kaavoitus- ja rakennuslain 10. luku).
 
Me suunnittelu- ja rakennuspuolella vastaamme mielellämme rakennuslupaa koskeviin kysymyksiisi. Löydät myös tietoja esitteistä ja tiedotteista seuraavissa osoitteissa:

Tietoja rakennussäännöksistälinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan Se on ruotsin kielellä.
www.boverket.selinkki toiselle sivustolle  Se on ruotsin kielellä.

 

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-04-27 15:05

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se