Apu ja tuki

Lähisuhdeväkivalta

Resurssit

Hallitus on antanut poliisille, syyttäjälle, rikosuhriviranomaiselle, kriminaalihuollolle, sosiaalipalvelulle, koululle, sairaanhoidolle ja lääninhallitukselle erityisen vastuun torjua ja estää miesten väkivaltaisuutta naisia kohtaan. Muita, joilla on merkittävä rooli tässä toiminnassa, ovat mm kirkko, naistenpäivystys ja muut aatteelliset järjestöt ja yhdistykset.
 

Naispäivystys

Naispäivystys Frida tukee naisia, jotka ovat joutuneet jonkintyyppisen väkivallan kohteeksi.  Naispäivystys auttaa yhteydenotoissa viranomaisiin, asianajajiin, sairaanhoitoon jne. Naispäivystys voi myös auttaa järjestämään tilapäisen asunnon naiselle ja mahdollisille lapsille.

Poliisi

Läheisten pahoinpitely on yleisen syytteen alainen rikos. Poliisi-ilmoituksen voi tehdä pahoinpitelyn tai uhkauksen kohteeksi joutunut nainen, mutta myös joku muu olosuhteista perillä oleva henkilö. Poliisin vastuulla on ottaa vastaan ilmoitus ja päättää esitutkinnan aloittamisesta. Poliisilta nainen voi myös saada tietoja erilaisista tuki- ja suojelutoimenpiteistä.

Terveyden- ja sairaanhoito

Sairaanhoidon vastuuta ohjaa lähinnä terveyden- ja sairaanhoitolaki (Hälso- och sjukvårdslagen), jonka johdantopykälässä on sama kokonaisnäkemys kuin sosiaalipalvelulaissa (Socialtjänstlagen). Sairaanhoidolla on vastuu ja velvollisuus toimia sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisemiseksi. Kokonaisvaltainen suhtautumistapa ja psykososiaalisten tekijöiden huomioonottaminen ovat siksi tärkeitä hoitotyössä. Sairaanhoidolla on suuri vastuu siitä, että tiedot vammoista dokumentoidaan ja että niistä laaditaan oikeuslääketieteellinen lääkärintodistus.

Lasten päivähoito ja koulu

Vaikeissa olosuhteissa elämään joutuvilla lapsilla ja nuorilla on lakisääteinen oikeus saada tukea ja turvaa yhteiskunnalta. Lasten päivähoidolla ja koululla on vastuu huomioida lapset, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa. Koululla ja päivähoidolla on ilmoituksentekovelvollisuus sosiaalipalvelulain (Socialtjänstlagen) 14 luvun 1 § mukaan. Lasten päivähoito ja koulu ovat velvollisia ilmoittamaan välittömästi, mikäli saavat toiminnassaan tietoonsa jotakin, joka edellyttää sosiaalipalvelun puuttumista asiaan lapsen suojelemiseksi, esimerkiksi jos lapsi joutuu todistamaan väkivaltaa kodissaan.

Yksilö- ja perhehuolto

Sosiaalipalvelulla on perimmäinen vastuu siitä, että kunnassa oleskelevat ihmiset saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Sosiaalipalvelu voi tarjota yksilökohtaisesti sopeutettuja toimenpiteitä lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneille. 

Perheneuvonta

Surahammarin kunnalla on sopimus Västeråsin perheneuvonnan kanssa siitä, että kunnan
asukkaat saavat kääntyä maksutta Västeråsin perheneuvonnan puoleen. Perheneuvontaan voi kääntyä saadakseen mahdollisuuksien selvittämiseen ja ongelmien työstämiseen keskustelujen avulla.

Miesten kriisikeskus Västmanlandissa

Yhdistys tukee ja ohjaa miehiä parempaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Miehet voivat ottaa yhteyttä kriisikeskukseen (Kriscentrum) halutessaan tukea esimerkiksi puhelimitse, henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Kriisikeskus on myös perehtynyt kunniaväkivaltaan liittyviin ongelmiin.

Kirkko

Kirkolla on tärkeä rooli naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä. Kirkko voi tarjota henkilökohtaista tukea väkivallan kohteeksi joutuneille naisille.

Rikosuhripäivystys Brå/Boj

Hallstahammarin/Surahammarin rikosuhripäivystys on aatteellinen yhdistys, jonka tehtävänä on tarjota tietoja, neuvoja ja apua rikosten uhreille, näiden omaisille ja todistajille. Rikosuhripäivystys toimii kahdella tavalla: Sen puhelinpäivystyksessä toimiville tukihenkilöille voi soittaa ympäri vuorokauden ja se järjestää myös todistajille tukea oikeudenkäyntien yhteydessä. Toimintaan osallistuvilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2019-07-19 08:35

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se