Olet tässä:

Suuntaviivoja siihen, miten hakemukset, joilla haetaan taloudellista tukea hallintoaluekunnalle suunnatusta valtiontuesta, arvioidaan


 

Neuvonpito


Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain mukaan (2009:724, niin kutsuttu vähemmistölaki) kunnan on annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin. Kunnan on myös neuvoteltava vähemmistöjen edustajien kanssa tällaisista asioista — niin pitkälle kuin se on mahdollista. Surahammarin kunnassa neuvonpito tapahtuu johtoryhmässä, joka perustettiin vuonna 2009. Sen tehtävänä on seurata vähemmistötoimintaa, ehdottaa ja suunnitella parannuksia ja toimenpiteitä sekä päättää toimenpiteistä, jotta kunta voisi täyttää vähemmistölain tarkoitukset. Johtoryhmässä on mukana edustajia kunnassa toimivista Suomi-Seuroista ja suomenkielisistä PRO-seuroista. Jokainen seura valitsee itse omat edustajansa johtoryhmään. Myös kunnan poliitikkoja ja virkamiehiä on mukana johtoryhmässä. Ryhmä kokoontuu kuusi tai seitsemän kertaa vuodessa.

Valtiontuki

Surahammarin kunta saa vuosittain valtiontukea (660 000 kr vuonna 2012), joka on tarkoitettu niiden ylimääräisten kulujen kattamiseen, jotka aiheutuvat vähemmistölain toteuttamisesta niihin oikeuksiin liittyen, jotka yksityisillä henkilöillä on lain mukaan, esimerkiksi suomenkielisen esikoulutoiminnan ja vanhustenhuollon osalta. Tuki on tarkoitettu myös sellaisten toimenpiteiden rahoittamiseen, joiden avulla kunta tukee suomen kielen käyttöä. Tuki on nimenomaan tarkoitettu tällaisten lisäkustannusten kattamiseen. Tukholman läänin lääninhallituksen mukaan valtiontukea voi käyttää esimerkiksi vuoropuheluun ja neuvonpitoon vähemmistöjen kanssa, kartoitusten tekemiseen, tiedotuskampanjoihin ja käännöksiin, organisaation tarkistuksiin ja muutoksiin, kulttuurin ja kielen elvytykseen, alkuvaiheen investointeihin, kuten kirjojen ja pedagogisen materiaalin hankkimiseen, toimintasuunnitelman laatimiseen sekä osin myös henkilöstökustannusten kattamiseen.

Suurin osa valtiontuesta käytetään juuri näihin tarkoituksiin. Surahammarin kunta voi kuitenkin myöntää valtiontuesta taloudellista tukea seuroille, yrityksille ja yksityisille henkilöille sellaiseen toimintaan, esimerkiksi projekteihin ja tilaisuuksiin, jotka noudattavat vähemmistölain henkeä ja joiden tarkoituksena on tukea suomen kielen käyttöä sekä tuoda esille ruotsinsuomalaisen ryhmän kulttuuria. Jotta tukea voi saada, toiminnan täytyy olla avointa kaikille — ei ainoastaan esimerkiksi seuran omille jäsenille. Seurat eivät voi saada tukea sen perustoimintaan. Ensi kädessä tuetaan lapsille ja nuorille suunnattuja hankkeita. Samoin priorisoidaan toimintaa, jonka avulla pyritään suojelemaan suomen kieltä sekä edistämään sen käyttöä.
 
 

Hakemusmenettely

Taloudellista tukea koskeva hakemus jätetään sille henkilölle, joka vastaa hallintoaluekysymyksistä Surahammarin kunnassa. Johtoryhmä päättää tuen myöntämisestä.
Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat tiedot tukihakemuksen kohteena olevasta toiminnasta (projektista tai tilaisuudesta): Anomus on oltava kunnalla 3 kuukautta ennen suunniteltua ohjelma/projektia.
 
Seuran/yrityksen organisaationumero, postisiirto/pankkisiirto, yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi
toiminnan päämäärät ja tarkoitus
toiminnan kohderyhmä
lyhyt toiminnan kuvaus
projektin aikataulu
rahamäärä, jota haetaan
kulut ja tulot
tiedot muista rahoittajista.
 
 
Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan hakijalle täydentämistä varten.
 
Tuen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys toteutetusta toiminnasta.
 
Kirjallinen anominen. 
  
Tammikuu 2019 Johtokunta
 

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-04-27 14:41

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se