Du läser här:

Överklaga beslut

Det finns två olika former av överklagande, förvaltningsöverklagande och laglighetsprövning. Vilken variant som är aktuell beror på vilken typ av beslut det handlar om.

Om ett beslut kan överklagas genom förvaltningsöverklagande får du information om det tillsammans med beslutet ifråga. Övriga beslut överklagas genom laglighetsprövning.

Förvaltningsöverklagande
Ärenden som Surahammars kommun behandlar med stöd av särskilda lagar, som till exempel plan- och bygglagen eller socialtjänstlagen, överklagas genom förvaltningsöverklagande. Det kan till exempel gälla beslut om bygglov eller socialt bistånd.

Med beslutet får du även information om hur du går tillväga för att överklaga. Generellt gäller att överklagandet ska ske skriftligen och skickas till den myndighet som meddelat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Det är i regel bara den som beslutet rör som kan överklaga.

Vid förvaltningsöverklagande prövas både själva sakfrågan och om beslutet är lagligt.

Laglighetsprövning
Surahammars kommun behandlar även ärenden enligt kommunallagen. De beslut som kan överklagas sätts upp på kommunens anslagstavla i kommunkontorets entré.

Rätt att överklaga genom laglighetsprövning har du som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad till kommunalskatt i Surahammars kommun. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten.
 
Överklagandetiden, det vill säga den tid du har på dig att klaga, är tre veckor. Tiden räknas från den dag då meddelande om att protokollet har justerats (godkänts) sätts upp på anslagstavlan i entrén.

Vid överklagande enligt kommunallagen prövas endast om beslutet är lagligt. Ett beslut som fattats med stöd av kommunallagen kan upphävas om det:

  • tillkommit på ett felaktigt sätt
  • strider mot lag
  • överskrider kommunens befogenheter
  • fattats av fel kommunalt organ

Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser det olämpligt. Domstolen kan endast upphäva ett beslut, inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

Sidan publicerad av: Susanne Sedvall
, 2018-09-12 16:17

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se