Du läser här:

Ekonomikontoret

Inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation finns kommunens ekonomikontor. Kontoret har servicefunktioner gentemot kommunens övriga organ, men även externt riktad verksamhet som debiteringar och information kring ekonomiska planer mm.
Inom ekonomikontoret finns även kommunens inköpsavdelning.

Ekonomikontorets uppgifter är bland annat att:

  • Utarbeta finansiella mål som sen fastställs av kommunfullmäktige samt uppföljning och analyser av huruvida dessa mål uppnås.
  • Sammanställa ekonomisk information från verksamheterna och de kommunala företagen vilket resulterar i produkter som bokslut, årsredovisningar, prognoser och budet.
  • Förse beslutsfattarna med relevant ekonomisk information som ligger till grund för beslut.
  • Hantera kommunens likviditet.
  • Upphandla ramavtal med större leverantörer samt ge stöd till förvaltningarna i upphandling och inköp.
  • Ansvara för all kravverksamhet inom kommunen.
  • Fastighetsdeklarationer, hyror och arrenden.

Ekonomichef

Christina Sandin  
Tfn 0220 - 390 09
E-post till Christina Sandin
Ansvarig för frågor rörande övergripande ekonomiska frågor samt för finanser, årsredovisning, budget och prognos och kommunstyrelsens ekonomiska sammanställningar.

Johan Malvin
Ekonom Tfn 0220 - 390 06
Ansvarig för ekonomiska sammanställningar för Barn- och Bildningsnämnden, restaurangtjänst, lokalvård, fastigheter, yttre skötsel samt gator och vägar. Försäkringsansvarig

Susanne Johansson
Ekonom Tfn 0220 - 390 48
Ansvarig för ekonomiska sammanställningar för Socialnämnden, Bygg-och Miljönämnden. Försäkringsansvarig.Gunilla Falk


, 2017-09-19 17:28

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se