Du läser här:

Fiber till alla i kommunen

Surahammars kommun har arbetat fram ett avtal med IP-Only som reglerar utbyggnad av fibernät i kommunen. Avtalet syftar till att samtliga hushåll och företag i Surahammars kommun ska få tillgång till ett öppet stadsnät, vilket är en del av kommunens bredbandsstrategi.

Kommunens målsättning med avtalet är att alla boende och företag även utanför tätorterna ska få tillgång till bredband, förutsättningarna att bo och verka på landsbygden ska vara likvärdiga. Avtalet omfattar därför hela kommunen, med undantag för Surahammars tätort där fiberutbyggnaden redan pågår.

Priset är lika för alla, 19 900 kr (inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företag och kommersiella fastigheter). Betalning sker först när fibern är redo att användas, det vill säga när den är framdragen och inkopplad i den enskilda fastigheten.

Kommunen ser det som ett viktigt led i samhällsutvecklingen att ingå detta avtal för att säkerställa att Surahammars kommun i framtiden fortsätter att vara ett konkurrenskraftigt alternativ för boende och företag att etablera sig i.

Genom detta får alla kommunens invånare och företag tillgång till bredband i världsklass, oavsett var de bor eller är belägna. Möjligheterna att bo och verka på landsbygden förbättras avsevärt.

Flera nationella utredningar förutspår en drastisk ökning av digitala tjänster de närmaste åren där även en stor ökning av välfärdstjänster via bredband är inkluderat. För att möjliggöra leverans av den typ av tjänster krävs att fastigheter har bredband installerat.

Med detta avtal höjer kommunen sin målsättning från Bredbandsstrategin för hur stor andel som ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s, från 90 % till 100 % år 2020.

- I vårt arbete med att bygga fiber till hela Sverige, med den stora ambitionen att ingen ska stå utanför digitaliseringens möjligheter, är goda samarbeten nödvändigt för att lyckas. Vårt arbete tillsammans med Surahammars kommun är ett tydligt exempel på det. Nu ser vi fram emot att erbjuda så många som möjligt morgondagens informationsmotorvägar, säger Per Norrthon, etableringschef IP-Only.

Kontakt kommer att tas med samtliga fastighetsägare under år 2017. De som då tecknar sig kommer att vara anslutna senast 2019-06-30. Utbyggnad kommer att ske succesivt.

En utbyggnation förutsätter att intresse finns. Minst 55 % av permanentboende i småhus måste tacka ja för att en utbyggnad ska genomföras. Sker det blir det en utbyggnad till alla som tecknat sig, oavsett om det är småhus för permanentboende, fritidshus eller företag.

IP-Only köper samtidigt kommunens kabel-tv bolag Suravision AB.

Lina Kihlmark


, 2016-12-19 14:28

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se