Du läser här:

Granskning av detaljplan, Centrala Ramnäs

Syftet med detaljplanen är att ersätta nu gällande byggnadsplan från 1968. Med undantag för införande av byggrätt för förskola är nuvarande användning och omfattning av bostadsbebyggelse oförändrad.

Syftet med planen är dels att medge större flexibilitet beträffande markanvändningen och dels minska andelen mark som inte får bebyggas. Planförslaget innebär även att befintlig bebyggelse bekräftas inom de delar som bebyggts i strid mot gällande detaljplan. Inom sydvästra delen av planområdet finns flerbostadshus som i en inventering av moderna kulturhistoriskt värdefulla miljöer har bedömts besitta kulturhistoriskt eller miljömässigt värde.

I detaljplanen föreslås varsamhetsbestämmelser. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen för Ramnäs. Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen.

Läs mer:

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-09-15 16:23

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se