Du läser här:

Frågor och svar med kommunpolisen

Hur ofta rör sig polisen i kommunen och de tre tätorterna? Hur ser polisens uppsökande arbete ut? Dessa och ett flertal andra frågor får du svar på i den här texten. Vi har nämligen låtit kommunpolisen i Surahammars kommun svara på frågor om brottsstatistik, otrygghet och polisens arbete i kommunen.


Vad är det som gör att vi har högre antal brott idag jämfört med tidigare?

Om man tittar generellt så är den största orsaken till detta att Surahammars kommun har fått två områdespoliser som i princip jobbar 100 % i hela kommunen. Troligtvis är den totala brottsligheten i kommunen ganska konstant hela tiden, men i och med att brottsstatistiken nu stiger markant så kan det tolkas som att brottsligheten plötsligt har skjutit i höjden.

En annan aspekt, om man tittar på antalet anmälda brott, är att vissa brott har ökat jämfört med tidigare år. Den första anledningen till en ökning är de ingripande brotten som trafikbrott, narkotikabrott och brott mot knivlagen med flera. En annan brottstyp som har ökat är bidragsbrott, där man till exempel kan se att vid en enskild anmälan så innehåller den 24 brott. Fyra femtedelar av den totala ökningen av anmälda brott i Surahammars kommun under det första kvartalet av 2019 kan hänföras till ingripandebrott och bidragsbrott, vilket alltså är brottstyper som främst inte avspeglar den faktiska brottsutvecklingen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den polisiära närvaron, med av polisen initierade ärenden, står för den största ökningen.

Den tredje kategorin där antalet anmälda brott har ökat under första kvartalet 2019 är våldsbrott och det första som bör nämnas är att det finns en enskild anmälan som innehåller tio anmälda våldsbrott som avser familje- och relationsrelaterade brott i form av misshandel och olaga hot. Om man istället ser till polisanmälningar, och inte anmälda brott, är inte ökningen lika kraftig om man jämför med föregående år, som 2017 och 2016. Om man tittar på antalet anmälda misshandelsbrott i Surahammars kommun, 25 st under första kvartalet 2019, så avser mer än hälften relationsrelaterade eller tidigare relationsrelaterade ärenden. Samtliga brott har skett inomhus. För en tredjedel av brotten är målsäganden på något sätt bekant med gärningspersonen. Endast vid två anmälningar är gärningspersonen okänd. Samma vid brottet olaga hot, endast cirka två av 19 anmälda brott är målsägande obekant med gärningspersonen. Ett av dessa härrör till misshandeln ovan med okänd gärningsperson.

Hur pass trygga bör invånarna känna sig?

Trygghetsundersökningar som görs i Sverige visar att väldigt många känner sig otrygga och är oroliga för att utsättas för brott. Det är en oroande utveckling att så pass många känner att deras tillvaro begränsas och det är något som polisen tar på största allvar och det är också vår uppgift att finnas i samhället och förebygga brott och att människor ska känna sig trygga och säkra och det är enormt viktigt att allmänheten har förtroende för polisen. En känsla av otrygghet behöver dock inte betyda att man är otrygg, men det är just känslan som är viktig och den har vi den största respekt för.

Surahammar har dock de senaste månaderna haft flera grova brott. Det har varit brottslighet som utspelats mellan personer som är kända för varandra sedan tidigare och handlat om konflikter och som har haft något otalt sinsemellan. Det har inte drabbat tredje person, det vill säga någon helt slumpmässig utvald på öppen gata. Risken att utsättas helt på måfå är alltså mycket liten för befolkningen i gemen, i princip obefintlig.

Rena överfallsbrott existerar knappt i Surahammars kommun. Man kan gott leva sitt liv som vanligt och faran att utsättas för ett brott är ändå väldigt liten.

Hur tryggt är det för barn och äldre att röra sig ute ensamma?

Om man ser till misshandel inomhus, där gärningsperson och målsäganden är bekanta eller närstående, där ligger Surahammar jämförelsevis högt i brottsstatistiken, om man mäter från och med nu och ett år tillbaka. För övriga misshandelsbrott i form av misshandel med obekant gärningsperson (utomhus eller inomhus) och misshandel med bekant/närstående gärningsperson som skett utomhus utmärker sig inte Surahammar på samma sätt.

Alltså är slutsatsen att risken att utsättas för ett brott av någon helt okänd är mycket liten. De allra flesta våldsbrott i statistiken är där gärningsperson och målsägande har en relation av något slag. Flera av de anmälda brotten är också gjorda av samma personer fast vid olika tidpunkter. Det är alltså ett fåtal personer som står för flera anmälningar.

Vi tycker att man kan känna sig trygg i Surahammars kommun. En fråga som vi behöver hjälpas åt med är hur vi kan minska den upplevda otryggheten. Detta då vi kan konstatera av ovan uppgifter att det är en mycket lite risk att drabbas av våldsbrott för den ”vanlige” medborgaren i Surahammars kommun.

Är det samma grupp som begår brott/utövar våld eller dyker det upp nya?

Som vi har sett det så är det ett fåtal personer som begår de flesta av våldsbrotten och det handlar ofta om konflikter, bråk, osämja, hämnd och så vidare till personer som man står nära, är vänner med eller bekanta med på något sätt.

Och tittar vi specifikt på misshandelsbrotten i Surahammars kommun så är det bland annat en handfull personer som anmält flera gånger och inte sällan är det sedan motanmälningar i samma fall. Det är inte heller enbart män som slagit kvinnor. Även män som blivit slagna av kvinnor.

Vad gäller andra brott, som trafikbrott och narkotikabrott så är det ofta samma personer som dyker upp gång på gång, men även nya som vi inte hade kännedom om tidigare. Områdespoliserna i Surahammars kommun har satsat hårt på att komma tillrätta med både trafik- och narkotikaproblematiken, vilket också har synts i statistiken då dessa brott har skjutit i höjden. Så därför kan vi inte säga om just narkotikatillgången i kommunen har ökat. Troligtvis har problematiken funnits hela tiden, men i och med polisernas arbete så har fler upptäckts och då går också statistiken upp, vilket också kan skrämmas och tolkas som att det plötsligt blivit stora problem.

Hur ofta är polisen i kommunen? Hur ofta är ni i de tre olika tätorterna?

Surahammars kommun har en kommunpolis, som delar sin tjänst med Fagersta, och två områdespoliser som jobbar i hela Surahammars kommun på heltid. Områdespoliserna arbetar och har ansvar för alla tre orterna under sina arbetspass.

För att svara på frågan så är polisen i kommunen någon gång varje dag/kväll och natt och efter september 2018 har Surahammars kommun haft en betydligt högre grad av polisnärvaro, jämfört med tidigare.

Polisvolontärer – finns det någon plan kring detta?

I nuläget finns ingen speciell plan kring volontärer. Varje höst utbildas ett visst antal volontärer i länet, efter behov. Just nu har Fagersta ett antal volontärer som eventuellt skulle kunna ta uppdrag i Surahammar, men då också volontärer i Västmanland har en portal där uppdrag läggs ut, så kan alla volontärer i länet i praktiken välja uppdrag i hela Västmanland.

De trafikbrott som sker (rattonykterhet med mera), har de något samband med annan kriminalitet?

Om man tittar generellt så finns det en stark koppling mellan brott och alkohol- eller drogpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Speciellt vid misshandelsbrott.

Vad gäller trafikbrotten kan det absolut vara så att man i samband med en trafikkontroll upptäcker andra brott. Bilen kan t ex vara stulen och man kanske hittar stöldgods i bilen vid en eventuell husrannsakan. Man kanske uppmärksammar personer som man inte träffat på tidigare, som visar sig efter slagningar i våra register att de har ett kriminellt leverne. Kanske är de bara på genomresande. Kanske hade de haft för avsikt att begå brott i kommunen, men väljer att inte göra det eftersom de blivit upptäckta. Vid trafikkontrollerna upptäcker vi också om någon är påverkad av droger eller är efterlysta. Trafikkontroller är ett ypperligt sätt att upptäcka brott och framför allt, rädda liv.

Dock är det oftast vid rattfylleri, så som frågan är ställd, att man inte misstänkts för något annat brott förutom att man har alkohol i sin kropp och framför ett fordon.

Hur ser polisens uppsökande arbete ut?

Områdespoliserna gör ofta spontanbesök ute i skolorna i kommunen och besöker även till exempel butiker, föreningar och bibliotek. Både kommunpolisen och områdespoliserna har också regelbundna samverkansmöten med till exempel socialtjänst och skola.

Hur ser kriminaliteten kring Torget och Midgårdsparken ut? Hur pass tryggt är det? Ser ni någon ökning jämfört med tidigare?

Om man ser till januari-maj 2018 och jämför med januari-maj 2019 så har händelserapporterna ökat från 9 till ca 20 stycken och anmälningarna från 1 till 8 anmälningar, så det är absolut en ökning. När man går in och tittar specifikt så ser man att under 2019 så är det två stölder, ett bedrägeri och ett olaga hot på Systembolaget. Det är ett ringa narkotikabrott på biblioteket och ett på Apoteket. Sedan är det en grov stöld vid bankomaten på Köpmangatan och en stöld av en jacka på en bänk i Midgårdsparken. Under 2018, samma tid, var det en skadegörelse, genom brand, på Köpmangatan.

Vad gäller händelserapporterna så beror det till stor del på polisens många trafikkontroller och stopp av bilar som gjorts i området runt Torget och Midgårdsparken och som resulterat i trafikbrott. Det är mer än hälften. Några samtal har ringts om fylleri på torget och sjukdomsfall. Även polisens utredningsarbete ingår i siffran 20 ovan. Så helt klart bidrar Surahammars egna poliser till att det blir högre siffror i statistiken. Vår uppfattning är dock att man kan känna sig trygg i centrum, både kring Torget och Midgårdsparken. Tvärtom mot tidigare, så finns polis oftare där nu.

Hur ser brottsstatistiken ut jämfört med andra kommuner?

Om man jämför Surahammars kommun med samtliga kommuner i Västmanlands län så har Surahammar totalt sett färre anmälda brott per 100 000 invånare under mätperioden, april 2018-mars 2019, det vill säga under ett år. Resultatet avser just denna period och ska inte generaliseras till andra perioder då antalet anmälda brott kan variera mellan olika mätperioder, inte minst för lite mindre kommuner som till exempel Surahammar. För mindre kommuner kan det räcka med ett mindre antal brott för att man ska ligga högst sett till antalet brott per 100 000 invånare, varför statistiken ska tolkas med viss försiktighet.

Västerås kommun, som är den överlägset största kommunen, har dock stor påverkan på statistiken. Jämfört med siffran för övriga 9 kommuner sammantaget (ej Västerås) hade Surahammar 10 procent högre anmälda brott. Surahammar är den kommun i Västmanland som sett till antal anmälda brott per 100 000 invånare har den högsta anmälda brottsnivå för brottskategorin bedrägeribrott med mera. Det förklaras inte av att den faktiska brottsligheten är väsentligt högre i Surahammar jämfört med andra kommuner utan det förklaras av några fåtal enskilda utredningar som innefattar ett stort antal bidragsbrott. Om brottskategorin bedrägeribrott med mera exkluderas har Surahammar i princip samma anmälda brottsnivå som Västmanland exklusive Västerås. Surahammar har då en lägre eller liknande brottsnivå som Arboga, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Västerås. Slutsatsen är att Surahammar under mätperioden april 2018 till mars 2019 inte har en förhöjd anmäld brottslighet jämfört med övriga kommuner i Västmanland. Sen kan det självfallet finnas vissa brottstyper där Surahammar har legat högt.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-06-26 08:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se