Du läser här:

Rekommendationer för dig med egen brunn i branddrabbat område

Om du känner en tydlig/stark lukt eller smak bör du inte konsumera dricksvattnet. Är du osäker på dricksvattnets kvalitet så skaffa alltid dricksvatten från alternativ källa, till exempel kommunalt vatten.

Rekommendationer om dricksvatten i egen brunn (enskild vattentäkt) med anledning av skogsbranden

Om du känner en tydlig/stark lukt eller smak bör du inte konsumera dricksvattnet.

Är du osäker på dricksvattnets kvalitet så skaffa alltid dricksvatten från alternativ källa, till exempel kommunalt vatten.

Nedanstående bedömning görs av Livsmedelsverket:

  • Om vattnet har en tydlig/stark främmande lukt eller smak bedöms dricksvattnet otjänligt.
  • Om den främmande lukten/smaken är svag bedöms dricksvattnet tjänligt med anmärkning.

Om mycket släckvatten eller regn tillförts i ditt närområde kan ytvatten ha trängt in i otäta eller ytliga dricksvattenbrunnar i så snabb takt att även jordbakterier har förts med. Det skulle kunna ge ett behov av att koka vattnet även om det i övrigt inte känns påverkat. Råd vid kokning av vatten.

Om du har egen brunn och är orolig för att vattnet kan ha påverkats av branden bör du tänka på följande som Livsmedelsverket har meddelat:

  • Akuta effekter på dricksvatten (exempelvis privata brunnar inom brandområdet med ytligt grundvatten) kan uppstå redan vid nästa regn (eller av släckvatten).
  • Effekter inom en snar framtid (exempelvis bergborrade brunnar inom brandområdet som har ytliga sprickor i berget) kan ske vid nästa grundvattenbildningssituation eller vid mer omfattande regn. Då kan brandföroreningar och lukt/smak plötsligt uppkomma.

Bygg och miljö rekommenderar brunnsägare att undersöka eventuellt påverkat dricksvatten med vattenprov som skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys. Om vattnet uppvisar akuta effekter bör undersökningen av dricksvattnets kvalitet bland annat omfatta följande parametrar; PAH, cyanid och ett antal tungmetaller som arsenik, krom och bly. Förutom analysparametrarna ovan kan det även vara intressant att undersöka vattnets turbiditet (grumlighet), färg, total-kväve, total-fosfor, nitrit, nitrat, ammonium, järn, mangan, aluminium, barium, koppar, zink och kvicksilver.

Förslag på ackrediterade laboratorier

Information om provtagning av dricksvatten

För ytterligare information

Miljöinspektör tfn  0220 390 27,  eller e-posta miljökontoret

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-03-21 09:11

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se