Du läser här:

Hur du ansöker

Utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) har den enskilde rätt att ansöka om olika insatser. Utredning och beslut ska bygga på en individuell behovsbedömning.

Den som har behov av stöd eller hjälp ansöker muntligen eller skriftligen om detta hos handläggaren.

Fullmakt och ombud

Den som önskar insatser skall själv ansöka och föra sin talan. I de fall där detta ej är möjligt kan talan föras av en företrädare. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den sökande eller en god man/förvaltare.

Utredning och beslut

Efter att en ansökan inkommit till handläggaren inleds utredningen som ligger till grund för bedömning och beslut. Den som inte är nöjd över beslutet får hjälp och information om hur beslutet kan överklagas. Den sökande har rätt att ge synpunkter utifrån utredningens dokumentation innan beslut fattas.

Sekretess

Alla som arbetar inom vård- och omsorg har tystnadsplikt, vilket innebär att du kan känna dig trygg och förvissad om att ingenting om dig yppas för utomstående. Personalen får heller inte lämna uppgifter om dig till andra myndigheter utan ditt samtycke.

Rapportering om missförhållanden (Lex Sara)

Var och en som arbetar inom vård- och omsorg skall se till att de personer som får insatser lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar rsiker för missförhållanden som rör en enskild skall genast rapportera detta.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-10 13:59

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se