Särvux

Särskild utbildning för Vuxna är en skolform som omfattar grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges på gymnasiesärskolan inklusive träningsskolan. På gymnasial nivå ska den mostvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program.Alla elever inom särskild utbildning för vuxna har rätt till studie- och yrkesvägledning.

Vem går i särskild utbildning för vuxna?

Vuxna med inlärningssvårigheter, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta från och med andra kalenderhalvåret då han eller hon fyllt 20 år.

Vad är målet?

Målet är att målgruppen ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte om att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling.

Vem är behörig att delta i särskild utbildning på gymnasial nivå?

Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta från och med andra kalenderhalvåret då han eller hon fyllt 20 år. Personen måste vara bosatt i Sverige och saknar sådana kunskaper som utbildningen på gymnasiesärskolan syftar till att ge och ha förutsättningar att tillgodogörs sig utbildningen.

Särvux i Surahammar

Surahammars Kommun och Västerås Stad har ett samverkansavtal vad gäller särskild utbildning för vuxna. Frimanska gymnasiet Lärvux ansvarar för undervisningen.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och skickas till:

Västerås Stad
Frimanska Gymnasiet
721 87 Västerås

Hämta ansökningsblankett och mer information på:
https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/sarskola/larvux.htmllänk till annan webbplats

Kontaktperson för Lärvux i Surahammars kommun är:

Jenny Vestlund, områdeschef LSS
Telefon: 0220-391 74
E-post: jenny.vestlund@surahammar.se

Läs mer på skolverket

http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/sarskild-utbildning-for-vuxnalänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-09-01 08:00

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se