Du läser här:

Sekretess, anmälan och överklagan

Sekretess

Sekretess råder inom hela vård och stödområdet om enskildas personliga förhållanden. Personalen har tystnadsplikt.

Anmälan/anmälningsskyldighet

Personal på bland annat skolor och barn- och mödravårdscentraler är skyldiga enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om barn som kan behöva särskilt skydd eller stöd.

Alla människor bör enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på så sätt att det behöver socialtjänstens stöd eller skydd.

Utredning

I en utredning ska socialtjänsten tillsammans med barn och föräldrar klargöra barnets situation och komma fram till om det finns behov av insatser från socialtjänsten. Samverkan med andra professionella kring familjen är en viktig del.  Utredningen blir ett underlag för socialnämndens beslut om insatser.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslut om hjälp kan du överklaga beslutet. Läs mer om att överklaga beslut.

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-08-20 14:18

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se