Du läser här:

För yrkesverksamma i Surahammars kommun

Surahammars kommun har det yttersta ansvaret för att de människor som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. En väsentlig uppgift för kommunen är att ge stöd och hjälp åt de som utsätts för våld i nära relationer. Kommunen bör även kunna erbjuda insatser som syftar till att våldsutövare får stöd och hjälp för att sluta med sitt beteende så att våldet upphör.

Den övergripande viljeriktningen är att våld i nära relationer ska upphöra i kommunen. För att detta ska ske krävs ett brett förebyggande arbete på alla nivåer; vi måste verka för att förebygga våld innan det uppstår samt då det redan uppstått ge stöd och hjälp till de som utsätts och insatser till de som utövar våldet i syfte att få våldet att upphöra. I Surahammars kommun finns en tvärprofessionell samverkansgrupp mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Aktörerna i samverkansgruppen är representanter från kommunens socialtjänst, polis, äldreomsorg och omsorg, hälso- och sjukvård, skola samt frivilligorganisationer såsom kvinnojour, kriscentrum för män, brottsofferjouren och Svenska kyrkan.

Samverkansgruppen har upprättat två handböcker i arbetet mot våld i nära relationer: ”Handbok i arbetet mot våld i nära relationer” samt ”Handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck”.

Handböckerna syftar till att ge en övergripande vägledning och grundläggande kännedom om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck till alla som arbetar inom kommunen som kan tänka sig möta våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare. Handböckerna syftar också till att tydliggöra de olika samverkande aktörernas ansvars- och verksamhetsområden, dels för att samverkan aktörerna emellan ska underlättas i ärenden och dels för att det ska bli lättare att lotsa de våldsutsatta eller våldsutövande man möter inom ramen för sitt yrkesutövande vidare till rätt instans.

 

 

Tips på bra verktyg: 

Infogeneratornlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer med anpassad och kvalitetssäkrad information om våld på 24 olika språk.

 

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2018-04-13 10:55
lämna sidan snabbt - knapp

Ladda ner handböckerna här:

Handbok i arbetet mot våld i nära relationerPDF (pdf, 1.7 MB)

Handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryckPDF (pdf, 782.4 kB)

Viktiga kontaktuppgifter:     

Klicka här'


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se