Elevhälsan

Elevhälsan ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet på skolan och enskilda elevers psykosociala situation samt utreder elever i behov av särskilt stöd.

Elevhälsan

Elevhälsan kartlägger behov och identifierar främjande och förebyggande insatser. Med sina olika kompetenser bidrar Elevhälsan till att hitta relevanta åtgärder, samverkar med personal och hem samt övriga nätverk såsom BUP och socialtjänst och har kontakt med andra instanser och myndigheter när så behövs.

I elevhälsan ingår rektor, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog/speciallärare. Tillsammans ska de omfatta medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Representanterna för elevhälsan bildar tillsammans ett elevhälsoteam. Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem.

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot målen.

Skolsköterskor

Tuppkärrsskolan och Starbäcksskolan

Helena Gustavsson Fröjd 0220-393 02

helena.gustavssonfrojd@surahammar.se

Nytorpsskolan Virsboskolan Bäckhammarskolan
0220-392 06

Hammarskolan

Maria Vattulainen 0220-391 71

maria.vattulainen@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: