Biblioteksplan
2021 - 2025

Surahammars bibliotek

Bokhylla Surahammars bibliotek

Syftet med Surahammars kommuns biblioteksplan är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur för viktiga utvecklingsområden och tydliggöra folk- och skolbibliotekens gemensamma uppdrag.

Planen är ett styrdokument som förankrar verksamheten på politisk nivå. Den ska vara i linje med andra kommunala styrdokument och klart definiera bibliotekets uppdrag och dess roll i samhället.

Biblioteksplanen bygger på:

  • Bibliotekslagen, (2013:801) Bibliotekslagen fastställer att varje kommun ska ha ett folkbibliotek för att främja läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrade, invandrare och barn
  • Skollagen, i skollagen fastställs att alla elever har tillgång till skolbibliotek
  • Kommunala styrdokument
  • Regional kulturplan 2015-2018 i Västmanlands län
  • FN:s konvention om barns rättigheter
  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)
  • UNECSCO’s folkbiblioteksmanifest.
  • UNECSCO’s skolbiblioteksmanifest.

Biblioteksplanen ska följas upp vart fjärde år. Ansvaret för uppföljning ligger hos Barn- och bildningsnämnden. I en årlig verksamhetsplan konkretiseras de utvecklingsarbeten som
presenteras i biblioteksplanen. Ansvaret för verksamhetsplanens utarbetande och årliga revidering ligger hos bibliotekschefen i samarbete med bibliotekets personal.

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars bibliotek

Besöksadress:
Köpmangatan 26
735 31 Surahammar

Biblioteket på Facebook

Webbplatsen Bibliotek i Västmanland

Öppettider
måndag 13.00-19.00
tisdag 13.00-17.00
onsdag 13.00-17.00
torsdag 13.00-19.00
fredag 10.00-13.00 (september-april)
lördag 10.00-13.00 (september-april)


Under sommaren och i samband med helgdagar kan öppettiderna avvika.