Ungdomsbehandlare

Ungdomsbehandlare erbjuder samtal och behandlingar

Du har möjlighet att få upp till fem informations/rådgivande samtal hos ungdomsbehandlare utan biståndsbeslut. För att ta del av behandlande insatser krävs ett biståndsbeslut från socialsekreterare i barn- och ungdomsteamet.

Kontakt

Ungdomsbehandlare
Matts Linde
0220-392 00
matts.linde@surahammar.se

Ungdomsbehandlare
Cesia Cortez Lutembeka
0220-391 46
cesia.cortezlutembeka@surahammar.se

Olika former av samtal/behandlingar

Ungdomsbehandlare erbjuder samtal/behandling i form av:

MI, Motiverande samtal (Motivational Interviewing)

MI är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Syftet är att främja motivation och en beteendeförändring. Att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen.

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)

ADAD är en manualbaserad bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik som används vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering. ADAD består av ett antal frågor som rör nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol och narkotika.

Varje livsområde består av ett antal frågor om den unges faktiska situation och därutöver skattar den unge sin oro och sina besvär enligt en skala 0–3. Den unge anger också hur viktigt det är att få hjälp enligt en skala 0–3 inom respektive livsområde. Utifrån den unges skattningar gör ungdomsbehandlaren en sammanfattande skattning av den unges problem inom varje livsområde enligt en skala 0–9. Ungdomsbehandlare återkopplar resultatet till ungdomen och vidare planering görs tillsammans med ungdom och ungdomsbehandlare.

Lösningsfokus och KBT (kognitiv beteendeterapi)

Vid ett lösningsfokuserat förhållningssätt så tittar man på lösningarna istället för problemen, hur vill ungdomen att livet ska fungera och hur når hen dit. Vidare så tittar man även på vad som fungerar i livet och vad kan man göra mera av som fungerar.

KBT -kognitiv beteendeterapi är inriktad på att arbeta med beteendeförändring dvs man tittar på vad har man för tankar, känslor och beteenden och sedan försöker man förändra dem. KBT är en kortvarig behandling oftast med cirka 10-15 samtal och där även hemuppgifter ingår mellan träffarna.

Urinprov

Urinprov är ett beslut som fattas av socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen och ungdomsbehandlare utför efter beviljat beslut urinprovtagningen.

Urinprovtagning sker på Köpmangatan 15.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: