Du läser här:

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS KOMMUN

Beslutade av kommunfullmäktige 1996-04-29, § 51
Reviderad av kommunfullmäktige 2001-12-17 § 94
Reviderade av kommunfullmäktige 2005-05-23, § 41

Surahammars kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Surahammars kommun skall upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också Lokala föreskrifter för torghandel i Surahammars kommun.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dess föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: De centrala områdena inom Surahammar, Ramnäs och Virsbo tätorter (kartbilagor 1-3), kyrkogårdarna i Surahammar, Ramnäs och Virsbo samt kommunens allmänna badplatser.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 §, 12 §, 14 § andra stycket och 18 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Vid transport av massor, naturgödsel, slam och dyl. inom detaljplanelagt område är den som svarar för transporten skyldig tillse att gator och gångvägar ej förorenas.

Containrar

7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

8 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Högtalarutsändning

9 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

10 § Upphävd.

Förtäring av alkohol

11 § Spritdrycker, vin, starköl och öl med en alkoholstyrka om 2,25 volymprocent eller högre får inte, annat än i samband med tillåten utskänkning, förtäras utomhus inom de områden i tätorterna som markerats på kartbilagor 1-3.

Ambulerande försäljning

12 § För att ta i anspråk offentlig plats för försäljning krävs polisens tillstånd enligt ordningslagen 3 kap 1 §. Är ianspråktagandet endast tillfälligt och i obetydlig omfattning krävs inget tillstånd.

Hundar m.m

13 § Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för rörelsehindrad person eller för polishund i tjänst.

14 § Hundar skall hållas kopplade inom centrumområdena i Surahammar, Ramnäs och Virsbo tätorter samt inom elljusspåren i Surahammar, Ramnäs och Virsbo.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på lekplatser, allmänna badplatser och begravningsplatser.

15 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Inom detaljplanelagt område samt elljusspåren i Surahammar, Ramnäs och Virsbo.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

16 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område i Surahammar, Ramnäs och Virsbo tätorter.

17 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom i § 16 angivna områden.

Ridning och löpning

18 § Ridning får inte ske i elljusspåren och motionsspåren vid Lindmuren. Löpning är förbjudet i följande anlagda skidspår: elljusspåren samt spåranläggningarna vid Lindmuren, Surahammar och Naddtorpet, Ramnäs.

Avgift för att använda offentlig plats

19 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Adressnummerskylt

20 § Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt. Skylten skall vara tydlig och fullt synlig från gatan.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 11 §, 12 §, 13 §, 14 § första och andra styckena, 16-18 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 1996-01-01.
Reviderad 2001-12-31 och 2005-07-01.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2017-06-15 16:28

Läs mer här:

Kartor som redovisar centrumområdena i tätorterna Surahammar, Ramnäs och Virsbo.

Ramnäs, karta PDF (pdf, 1.7 MB)

Surahammar, karta PDF (pdf, 2.3 MB)

Virsbo, kartaPDF (pdf, 1.6 MB)
 

Reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter som gäller från och med 1 Juli 2017:

Reviderade Allmänna Lokala ordningsföreskrifterPDF (pdf, 800.4 kB)

Bilaga 1 (Kartor,områden som jämställs med allmänn plats)PDF (pdf, 7 MB)

Bilaga 2 (Motions- och elljusspår)PDF (pdf, 5.9 MB)

Bilaga 3 (Badförbud)PDF (pdf, 5 MB)

 

 

 

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se