Du läser här:

Överklaga beslut

Om man inte är nöjd med ett beslut som fattats av en kommunal instans kan man som kommunmedlem överklaga beslutet. Att överklaga innebär att man låter en annan instans bedöma om kommunen hanterat en fråga rätt eller inte.
 
Kommunala beslut kan överklagas på två olika sätt, dels genom laglighetsprövning och dels genom förvaltningsbesvär.
 

Laglighetsprövning

  • Handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt enligt kommunallagen.
  • Alla som är kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga till länsrätten.
  • Överklagandet skall ske skriftligt och skickas till länsrätten i Västmanlands län.
  • Alla överklaganden genom laglighetsprövning måste lämnas inom tre veckor från det att information om att protokollet är justerat satts upp på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns i kommunhusets entré.

Förvaltningsbesvär

  • Vid ett förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten i det överklagade beslutet. Reglerna finns i förvaltningslagen.
  • Endast den som beslutet angår kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.
  • Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet.
  • I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet berör om hur beslutet kan överklagas.
Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2019-09-16 08:47

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se