Avgifter

Avgifterna grundas på en taxa som kommunfullmäktige antagit. Avgiftens storlek varierar på vad som skall byggas.

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för beslut

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för beslut

  • om planbesked
  • förhandsbesked
  • villkorsbesked
  • slutbesked och ingripandebesked
  • beslut om lov
  • tekniska samråd och slutsamråd
  • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
  • upprättande av nybyggnadskartor
  • framställning av arkivbeständiga handlingar
  • kungörelser och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Avgifterna grundas på en taxa som kommunfullmäktige antagit. Avgiftens storlek varierar på vad som ska byggas. Även för avslag och återkallad ansökan tas avgift ut. Preliminärt besked om avgiften lämnas av byggnadsinspektören om du begär det.

Om du inte är nöjd med beslutet

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga till länsstyrelsen i Västmanlands län om du är sökande eller sakägare i bygglovsärendet. Överklagande ska ske skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas eller lämnas till Bygg- och Miljönämnden under adress:

Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar

Hur du skriver en överklagan

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange diarienummer, protokollets paragraf eller datum för beslutet. Ange hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder Er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan denne underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt skickas med.

För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in till Bygg- och Miljönämnden inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Har Ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om Bygg- och Miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar