Jan-Olsskogen

Ungefär 1,5 km öster om Ramnäs samhälle ligger det nybildade naturreservatet Jan-Olsskogen.

Skogen består av barrblandskog av blåbärs- och lingonristyp, gran- och tallskog samt en större mosse, Älgmossen. Områdets naturvärden är främst knutna till förkomsten av gamla levande träd, torrakor (träd som torkat på rot) och lågor (död trädstam som legat på marken en längre tid). Naturvärdena har uppkommit genom att skogsbruk under de senaste årtiondena bedrivits i begränsad omfattning eller inte alls. Området ska i fortsättningen lämnas för fri utveckling.

Både floran och faunan är skyddsvärda. Flera arter återfinns på nationella listan över hotade, sårbara eller missgynnade arter. Några av dessa är stor aspticka, brunpudrad nållav, gränsticka och gräddticka. I området finns även viktiga biotoper (livsmiljöer) för fåglar. Bl.a. häckar tretåig hackspett , duvhök, ormvråk och bivråk i området.

Strax utanför områdets sydvästra gräns kommer parkeringsplatser att iordningsställas och informationsskyltar att sättas upp. Därifrån är det ca 500 m promenad till reservatsgränsen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar