Till dig som förtroendevald

Nämndinitiativ

Du har rätt att väcka ärende i nämnden under förutsättning att du deltar vid sammanträdet. Du kan även tillsammans med andra ledamöter väcka ett gemensamt ärende. Nämnden beslutar om och hur ärendet ska beredas. Är du ersättare måste du tjänstgöra vid det sammanträde för att kunna väcka ett ärende Av protokollet ska framgå vilka ledamöter som står bakom initiativet.

Du kan även lämna in ditt nämndinitiativ skriftligen före ett nämndsammanträde, men du måste ändå väcka ärendet under sammanträdet. Väcker du ärendet under sammanträdet lyfts frågan lämpligen i början av sammanträdet för vidare hantering under ”Övriga frågor”.

Läs mer om riktlinjer för nämndinitiativ
Riktlinje för nämndinitiativ Pdf, 138 kB.

Övriga sätt att väcka ärenden och avgöra ärenden som politiker

I delegationsordningarna kan anges vilka delegater som har rätt att besluta i olika ärendetyper.
Här kan delegation ges till exempelvis ordföranden, presidiet eller en ledamot. Varje nämnd beslutar om sina respektive delegationer.

Ordföranden kan alltid avgöra brådskande ärenden. Utrymmet för det anges i respektive nämnds delegationsordning och lagrummet för hanteringen återfinns i kommunallagen.

Upplysningar och information till dig som politiker

Du som politiker har alltid rätt att fråga efter upplysningar och information. Du har ansvaret för de beslut som du är med och fattar. Att det finns ett transparent system för ärendehandläggning och beslut är viktigt.
Och det är viktigt att du som politiker känner dig trygg med att de beslut som fattas inom din nämnds ansvarsområde verkställs. Du kan alltid fråga efter information och upplysningar.

Vänd dig framförallt till ansvarig förvaltningschef (i enlighet med delegationsordningens ansvarsstruktur är det alltid förvaltningschefen som är ytterst ansvarig inför nämnd) som i sin tur kan guida dig vidare.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: