Förorenad mark

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller har planer på att sluta med din verksamhet är det viktigt att du först tar reda på om marken är förorenad.

I samband med nybyggnation rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader och anläggningar är förorenade. Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom tidigare utsläpp, spill eller olyckshändelser. Upptäcker du mark som kan vara förorenad är det viktigt att det anmäls till Miljökontoret.


HUR UPPTÄCKER MAN FÖRORENING?

Här nedan listas exempel på tecken på förorenad mark:

  • Främmande lukt – finns det oljeföroreningar känns det ofta på lukten
  • Avvikande färg- olje- och metallföroreningar kan till exempel ge marken en mörkare och avvikande färg. Svarta inlagringar kan vara rester från eldning, vilket ofta medför höga halter miljöfarliga ämnen.
  • Främmande föremål – olika främmande föremål och material med onaturliga färger kan visa att marken fyllts ut med sopor eller annat avfall

VEM ÄR ANSVARIG?

Reglerna kring markförorening styrs av miljöbalken. Utgångspunkten är alltid att det är den som orsakar föroreningen som är ansvarig. I andra hand kan fastighetsägaren göras ansvarig. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.

Miljökontoret bedriver tillsyn över förorenade områden och har bland annat till uppgift att granska och besvara de upplysningar och anmälningar som kommer in och anmäla det till länsstyrelsen för inventering. Länsstyrelsen kan ansöka om statliga bidrag hos naturvårdsverket för inventeringar, undersökningar och åtgärder av förorenade områden i länet. Bidrag fördelas sedan efter prioritering mot andra objekt. Miljökontoret kan även komma med råd, upplysningar eller förelägganden.

Tips vid köp av fastighet med förorenad mark

Vid ett fastighetsköp bör köparen vara särskilt uppmärksam om det tidigare bedrivits någon verksamhet som kan ha förorenat där. Miljökontoret kan då hjälpa till att informera om tidigare verksamheter på en fastighet och eventuella föroreningar.

Den som upptäcker en förorening är skyldig att genast informera Miljökontoret. Föroreningar kan innebära en allvarlig hälsofara och arbeten ska omedelbart avbrytas. Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett område som är förorenat utan att anmäla det.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar