Förorenade områden i kommunen

I Surahammar kommun finns flera platser där marken mer eller mindre är förorenad. Vissa av dessa platser medför redan idag ett betydande utsläpp och de utgör i många fall ett framtida hot mot hälsa och miljö.

Inom kommunen har metallhanteringen (valsning, gjutning, smältning och mekanisk bearbetning) dominerat en längre tid. Även impregnering av virke och telestolpar har förekommit. Andra platser som är förorenade är nedlagda deponier där föroreningarna kan påverka såväl marken som grundvattnet.

Områdena har risklassats i 4 olika klasser, där riskklass 1 innebär mycket stor risk för hälsa och miljön. Riskklassningen bygger på en samlad bedömning av sannolikheten att det förorenade området kan ge upphov till oönskade effekter på hälsa och miljö. Man har tittat på spridningsförutsättningar, de hanterade kemikaliernas farlighet, föroreningsnivå samt vilken känslighet och skyddsvärde som finns för omgivningen, både för människors hälsa och för miljön.

De områden som för närvarande är placerade i riskklass 1 är nedanstående:

Gamla sågverket i Ramnäs

Under 1998 påbörjades utredningsarbetet om det förorenade området vid gamla sågverket i Ramnäs. Markprovtagning i området visar på höga pentaklorfenoler i marken. År 2002 utfördes en mer detaljerad undersökning med bidrag från Naturvårdsverket. Undersökningen bekräftade de höga pentaklorfenolhalterna och även dioxin påträffades. Vid en provtagningspunkt var också grundvattnet förorenat. Fortsatt utrednings- och saneringsarbete har komplicerats av att fastigheten är herrelös.

Bruksområdet i Surahammar

Även gamla bruksområdet i Surahammar är placerat i riskklass 1. Här har utredningsarbetet nyligen inletts.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar