Muren

muren

Muren är ett naturskönt område beläget ca 7 km väster om Ramnäs. Här bedrivs ett samverkansprojekt mellan Naturskyddsföreningen, djurägare och markägare i syfte att hålla betesmarken öppen genom bete och slåtter.

För 300 år sedan togs området i bruk av torparfamiljer som högg skog, kolade, slog äng och mur, dikade, bröt sten och odlade jorden. De s.k. kolartorpen brukades under dåvarande Ramnäs Bruk. Den siste arrendatorn slutade bruka stället 1965.

Sedan dess har nötdjur och på senare år även får betat hagmarkerna. Den långa och obrutna hävden av gräsmarkerna har lagt grunden för en rik och mångformig flora och fauna som annars skulle försvinna.

Slåtterängen som är hägnad med gärdsgård hävdas varje vår genom att ängen rensas från löv och kvistar. Under sensommaren slåttas ängen då gräs och örter slås av och förs bort. Arbetet utförs av Naturskyddsföreningen.

Den flora som växer i området och som är typisk för betade marker är bl a jungfrulin, nattviol, jungfru Marie nycklar, vippärt, starr, darrgräs, höskallra, kattfot, låsbräken, svinrot och slåtterfibbla.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar