Överklaga beslut

Om man inte är nöjd med ett beslut som fattats av en kommunal instans kan man som kommunmedlem överklaga beslutet.
Att överklaga innebär att man låter en annan instans bedöma om kommunen hanterat en fråga rätt eller inte.
Kommunala beslut kan överklagas på två olika sätt, dels genom laglighetsprövning och dels genom förvaltningsbesvär.

Kommunalbesvär

  • Handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt enligt kommunallagen.
  • Alla som är kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga till länsrätten.
  • Överklagandet skall ske skriftligt och skickas till länsrätten i Västmanlands län.
  • Alla överklaganden genom laglighetsprövning måste lämnas inom tre veckor från det att information om att protokollet är justerat satts upp på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns i kommunhusets entré.

Förvaltningsbesvär

  • Vid ett förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten i det överklagade beslutet. Reglerna finns i förvaltningslagen.
  • Endast den som beslutet angår kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.
  • Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet.
  • I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet berör om hur beslutet kan överklagas.

Omprövning av beslut

När du lämnat in din överklagan görs en omprövning.
Det innebär att den som fattat beslutet, (nämnden eller tjänsteman), tar ställning till om det finns skäl att ändra detta eller inte.

Om beslutet inte ändras, eller om du inte är nöjd med ändringen, skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gör en prövning som kan leda till att beslutet ändras. Domstolen prövar lämpligheten i det fattade beslutet och kan ändra kommunens beslut.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE